1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director

S

13126

13705

5,25

5,48

2

Director adjunct

S

11968

13126

4,79

5,25

3

Şef serviciu/Şef oficiu regional de audit

S

11003

11968

4,40

4,79

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Gradul

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit

S

I

7900

3,16

II

7700

3,08

Superior

Vechimea minimă în specialitate 12 ani

III

7500

3,00

2

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit

S

I

7400

2,96

II

7100

2,84

Principal

Vechimea minimă în specialitate 8 ani

III

6950

2,78

3

Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit

S

I

6852

2,74

II

6563

2,62

Vechimea minimă în specialitate 3 ani

III

6370

2,55


NOTĂ:
1. Prin vechime minimă în specialitate în sensul lit. b) se înţelege vechimea în funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de Audit.
2. La stabilirea vechimii minime în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
3. Reglementările specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi se regăsesc la lit. J din prezenta anexă.
4. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

1

Director general

S

13705

5,48

2

Director

S

13126

5,25

3

Director adjunct

S

12459

4,98

4

Şef serviciu

S

11933

4,77

 
NOTĂ:
Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inspector de concurenţă superior

S

7900

3,16

2

Inspector de concurenţă principal

S

7328

2,93

3

Inspector de concurenţă asistent

S

6852

2,74

4

Inspector de concurenţă debutant

S

5008

2,00

NOTĂ:
1. Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă.
2. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege
3. Personalul Consiliului Concurenţei care, prin natura muncii desfăşurate, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
4. Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Consiliului Concurenţei i se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
5. Personalul Consiliului Concurenţei beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10% (Completat prin Legea nr. 79/2018).
*) La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, litera b), numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«1.

Inspector de concurenţă superior

S

7900

3,16»


3. Salarizarea personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
a) Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechime în specialitate

Salariile de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

1

Consilier/Director general

S

8 ani în funcţii economice sau juridice

12459

4,98

2

Director

S

8 ani în funcţii economice sau juridice

11933

4,77

3

Şef serviciu

S

8 ani în funcţii economice sau juridice

10880

4,35

4

Şef compartiment

S

8 ani în funcţii economice sau juridice

9125

3,65

NOTĂ:
Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechime în specialitate

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Analist financiar gradul I

S

8 ani în funcţii economice sau juridice

6844

2,74

Analist financiar gradul II

S

6 ani în funcţii economice sau juridice

6580

2,63

Analist financiar gradul III

S

4 ani în funcţii economice sau juridice

6229

2,49

Analist financiar gradul IV

S

2 ani în funcţii economice sau juridice

5966

2,39

2

Asistent analist treapta I

M

7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative

4259

1,70

Asistent analist treapta II

M

4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative

3950

1,58

NOTĂ:
1. Pentru activitatea informatică se pot angaja absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în domeniile ştiinţelor exacte (matematică, informatică) , ştiinţelor inginereşti (calculatoare şi tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau ştiinţe economice (cibernetică, statistică şi informatică economică) .
2. Pentru activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale se pot angaja în funcţia de analist financiar şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în domeniul limbilor străine/ştiinţelor administrative/comunicare, în funcţie de necesităţi.
3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
4. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de plenul Oficiului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
5. Personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10% (Completat prin Legea nr. 79/2018).

4. Salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Integritate
a) Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

1

Secretar general

S

13512

5,40

2

Director general

S

12459

4,98

3

Director general adjunct

S

11933

4,77

4

Director

S

11933

4,77

5

Director adjunct

S

11055

4,42

6

Şef serviciu

S

10880

4,35

7

Şef birou

S

9125

3,65

NOTĂ:
1. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
2. Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Integritate care, prin natura muncii desfăşurate, are acces la documente şi informaţii clasificate, potrivit legii, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
b) Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de baza - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inspector de integritate,

grad profesional superior

S

6844

2,74

Inspector de integritate,

grad profesional principal

S

6580

2,63

Inspector de integritate,

grad profesional asistent

S

6229

2,49

Inspector de integritate,

grad profesional debutant

S

3950

1,58

NOTĂ:
1. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2. Personalul Agenţiei Naţionale pentru Integritate beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% (Modificat prin Legea nr. 79/2018).


5. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

a) Salarii de bază pentru funcţii de conducere specifice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Şef departament

S

11055

12459

4,42

4,98

2

Director general adjunct

S

10880

11933

4,35

4,77

3

Director, şef sector audit

S

10880

11933

4,35

4,77

4

Director adjunct

S

10178

11055

4,07

4,42

5

Şef serviciu

S

10002

10880

4,00

4,35

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcţii de execuţie specifice:

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Consilier de securitate a informaţiilor*)

S

6580

2,63

2

Referent de securitate a informaţiilor

PL

4388

1,76

3

Referent de securitate a informaţiilor

M

4345

1,74

*) Se aplică şi funcţiei de consilier juridic.
NOTĂ:
1. Persoanele care ocupă funcţiile de consilier şi referent se reîncadrează pe funcţiile de consilier de securitate a informaţiilor şi, respectiv, referent de securitate a informaţiilor.
2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate, beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, stabilit de conducerea instituţiei în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, conform prevederilor legale.
3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

6. Administraţia Publică Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem
6.1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt..

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Medic primar veterinar/Medic veterinar

gradul I

 

S

 

6580

 

2,63

2

Medie veterinar

gradul II

 

S

 

5791

 

2,32

3

Medic veterinar

gradul III

 

S

 

4647

 

1,86

4

Medic veterinar

debutant

 

S

 

3950

 

1,58

5

Inginer*) , medic, chimist/biolog

gradul IA

 

S

 

5966

 

2,39

6

gradul I

S

5417

2,17

7

gradul II

S

4388

1,76

8

debutant

S

3950

1,58

9

Subinginer, asistent veterinar, tehnician**) , conductor tehnic, referent de specialitate;

IA

 

SSD

 

4388

 

1,76

10

I

SSD

4173

1,67

11

II

SSD

3950

1,58

12

debutant

SSD

3850

1,54

13

Asistent veterinar, laborant, tehnician**) , referent

IA

 

M

 

4087

 

1,63

14

Asistent veterinar, laborant, tehnician**) , referent

I

 

M

 

3900

 

1,56

15

Asistent veterinar, laborant, tehnician**) , referent

II

 

M

 

3850

 

1,54

16

Asistent veterinar, laborant, tehnician**) , referent

debutant

 

M

 

3610

 

1,44

17

Şofer I - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, conducător şalupă, motorist, marinar

 

3850

1,54

18

Şofer II - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, conducător şalupă, motorist, marinar

 

3750

1,50

19

Agent veterinar, îngrijitor animale de experienţă

I

M; G

3800

 

20

Agent veterinar

debutant

 

M; G

 

3610

 

1,44

21

Îngrijitor animale de experienţa

II

 

M; G

 

3750

 

1,50

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele) . Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele) . Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
NOTĂ:
Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
 
6.2. Sporuri şi alte drepturi
Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:
a) Sporuri:
(1) Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de până la 35%;
(2) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor - de până la 75%;
(3) Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%;
(4) Sporurile prevăzute la pct. 1 şi la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
(5) Sporurile prevăzute la pct. 2 şi anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
(6) Sporurile prevăzute la pct. 3 şi la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
(7) Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, şi anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
(8) Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
b) Alte drepturi:
1._
(1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) , cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.
(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (2) , care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitar-veterinare, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
2._
(1) Munca prestată de personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.
(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
3. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi drepturile specifice domeniului de activitate, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit prezentei anexe,
4. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.
5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau prin atribuţiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor beneficiază de majorarea salariului de bază cu 12,5%.
c) Prevederile lit. a) şi b) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurile subordonate acesteia.


 

 

CAPITOLUL II - Anexa 8