Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌──┬────────────┬─┬────┬────┬────┬─────┐
│ │Director │ │ │ │ │ │
│„3│casa │S│7871│8678│3,15│3,47“│
│ │corpului │ │ │ │ │ │
│ │didactic │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴─┴────┴────┴────┴─────┘


"

    2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numărul curent 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬─────────────────────┬─┬────┬─────┐
│„44│Soră medicală, │M│3800│1,52“│
│ │principal*4) │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴─┴────┴─────┘


"

    3. La anexa nr. V capitolul II, numărul curent 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬──────────────────────┬─┬──────┬────┬─────┐
│ │ │M│Peste │5212│2,08 │
│ │ │ │20 ani│ │ │
│ │ ├─┼──────┼────┼─────┤
│ │ │M│15-20 │5110│2,04 │
│ │ │ │ani │ │ │
│ │Grefier, ├─┼──────┼────┼─────┤
│ │grefier-statistician, │M│10-15 │5008│2,00 │
│„10│grefier-documentarist,│ │ani │ │ │
│ │grefier-arhivar, ├─┼──────┼────┼─────┤
│ │grefier-registrator, │M│5-10 │4905│1,96 │
│ │treapta I │ │ani │ │ │
│ │ ├─┼──────┼────┼─────┤
│ │ │ │Baza │ │ │
│ │ │M│6 │4819│1,93“│
│ │ │ │luni-5│ │ │
│ │ │ │ani │ │ │
└───┴──────────────────────┴─┴──────┴────┴─────┘


"

    4. La anexa nr. VIII capitolul I litera B, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Funcţionarii publici din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.
    (2) Mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Sporul de izolare nu se ia în calcul 
    la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25.
    (3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare."

    5. La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul I subpunctul 1 litera a), numărul curent 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌──┬───────────┬─┬────┬─────┬────┬─────┐
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │inspector │ │ │ │ │ │
│„7│şef │S│8700│10002│3,48│4,00“│
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │contabil │ │ │ │ │ │
│ │şef, │ │ │ │ │ │
│ │inginer şef│ │ │ │ │ │
└──┴───────────┴─┴────┴─────┴────┴─────┘


"

    6. La anexa nr. VIII capitolul II litera I, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Personalul contractual din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.
    (2) Mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25.
    (3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare."    ART. II
    Începând cu luna decembrie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.

    ART. III
    Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se majorează cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din federaţiile sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER se majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VI
    Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa se majorează cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 29 noiembrie 2018.
    Nr. 287.
    ----