(1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).
(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017). 

(3) Pentru fiecare proiect contractat in conditiile alin. (1), conducatorul institutiei/autoritatii publice nominalizeaza, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. 
(4) Numarul maxim de persoane la nivelul unei institutii sau autoritati dintre cele prevazute la alin. (1) care pot fi nominalizate in echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare. 
(5) Echipa de proiect din institutia beneficiara este responsabila de realizarea activitatilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finantatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finantare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control intern aplicabil. Activitatile prestate de catre personalul institutiei sau autoritatii publice nominalizat in echipele de proiect in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare. 
(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect avizeaza fisele de pontaj care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate. 
(7) Procentele prevazute la alin. (1) si (2) se acorda de la data implementarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acesta se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect. 
(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiaza de prevederile art. 17 si demnitarilor, cu exceptia functiilor de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean si primar/viceprimar. 
(9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare si indemnizatiile de incadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale aferente, pot fi rambursate de catre autoritatea finantatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate si procedurile de rambursare aplicabile, precum si cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat cu autoritatea finantatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj. 
(10) Prin excepţie de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017). 
(101) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(102) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(103) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(104) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condiţiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate şi cumulul de funcţii (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(105) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) şi criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(106) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice (Completat prin Legea nr. 79/2018).

(11) Conducatorul institutiei/autoritatii publice are obligatia de a asigura respectarea conditiilor si limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate in cadrul institutiei/autoritatii publice pe care o conduce. 

CAPITOLUL II Salarizarea