Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul unic, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 6 noi alineate, alineatele (10^1)-(10^6), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate.
(10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.
(10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.
(10^4) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condiţiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate şi cumulul de funcţii.
(10^5) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) şi criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(10^6) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice."
"

    2. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins: 
    "6^1. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Sporul pentru persoanele cu handicap
    ART. 22
    (1) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.
    (2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav şi accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018."

    3. La articolul unic, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "10. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    ART. 29
    (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază."

    4. La articolul unic, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins: 
    "10^1. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: 
    "(1^1) Autorităţile şi instituţiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor transmite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.
(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale."

10^2. La articolul 38 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;"
"

    5. La articolul unic, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins: 
    "11^1. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
    potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);"

11^2. La articolul 38 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: 
    "d^1) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 aprilie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de prezenta lege pentru anul 2022;"
"

    6. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins: 
    "12^1. La articolul 38 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: 
    "j) prin excepţie de la lit. a), cuantumul sporului prevăzut la art. 22 alin. (1) se acordă începând cu drepturile aferente lunii martie, fără a se depăşi limita prevăzută la art. 25."
"

    7. La articolul unic, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins: 
    "15^1. La anexa nr. I, capitolul I, litera A, punctul 2, numerele curente 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "


┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│«1. │Inspector şcolar general*) │S │8375 │9283 │3,35 │3,71 │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│2. │Inspector şcolar general adjunct*) │S │7871 │8678 │3,15 │3,47 │
├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤
│…..........................................................................................................................................................................................……│
├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤
│4. │Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) │S │7250 │7871 │2,90 │3,15» │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘


"

15^2. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 9
    (1) Pentru personalul didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii."
"

    8. La articolul unic, după punctul 16 se introduc şase noi puncte, punctele 16^1-16^6, cu următorul cuprins: 
    "16^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, numărul curent 7 din tabel se abrogă. 
16^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "NOTĂ:
    1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi şi al managerului general va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.
    2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.
    3. Nivelul de salarizare al funcţiei de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează şi pentru funcţia de director general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
    4. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim."

16^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 2 din tabel se introduce numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
    "


┌──────┬─────────────────────────┬─────┐
│«2^1. │Director de îngrijiri │7,5» │
└──────┴─────────────────────────┴─────┘


"

16^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 4 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬───────────────────────────────┬──┐
│ │Medic şef secţie, şef │ │
│«4.│laborator, coordonator şi │5»│
│ │altele similare │ │
└───┴───────────────────────────────┴──┘


"

16^5. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 4 din tabel se introduce numărul curent 4^1, cu următorul cuprins:
    "


┌──┬──────────────────────────────┬────┐
│«4│Farmacist (biolog, biochimist,│ │
│^ │chimist, psiholog) şef secţie,│7,5»│
│1.│şef laborator şi altele │ │
│ │similare │ │
└──┴──────────────────────────────┴────┘


"

16^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬──────────────────────────────┬───┐
│ │Farmacist şef serviciu, │ │
│«6.│farmacist şef punct de lucru │7,5│
│ │(oficină) │ │
└───┴──────────────────────────────┴───┘


"
"

    9. La articolul unic, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
    "18^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.1, numărul curent 4 din tabel se abrogă."

    10. La articolul unic, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 şi partea introductivă a tabelului se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală


┌────┬───────┬─────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Servicii de │
│ │ │ │ambulanţă, │
│ │ │ │compartimente de │
│ │ │ │primire urgenţe: │
│ │ │ │UPU-SMURD, UPU, │
│ │ │ │CPU, secţii/ │
│ │ │ │compartimente cu │
│ │ │ │paturi de ATI/TI, │
│Nr. │Funcţia│Nivelul │unitate de │
│crt.│ │studiilor│transport neonatală│
│ │ │ ├────────┬──────────┤
│ │ │ │Salariul│ │
│ │ │ │de bază │ │
│ │ │ │- lei │ │
│ │ │ │Gradaţia│Coeficient│
│ │ │ │0 │ │
│ │ │ │Anul │ │
│ │ │ │2022 │ │
└────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┘


"
"

    11. La articolul unic, după punctul 19 se introduc şapte noi puncte, punctele 19^1-19^7, cu următorul cuprins:
    "19^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, numărul curent 4 din tabel se abrogă.
19^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, nota de subsol *2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel."

19^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, punctul 2 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1 nr. crt. 1-13, 16 şi 17, 19-21 şi lit. b.1 nr. crt. 1, 2, 5, 11."

19^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%."

19^5. La anexa nr. II, capitolul I, titlul punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare"

19^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul literei a) de la subpunctul 3.1 şi numerele curente 2 şi 3 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "


┌───────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Salariile de bază│ │
│ │ │ │- lei - │Coeficient │
│Nr. │Funcţia │Nivelul studiilor ├─────────────────┤ │
│crt. │ │ │Anul 2022 │ │
│ │ │ ├──────┬──────────┼───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ │ │Grad I│Grad II │Grad I │Grad II │
├───────┼────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ │«a) Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │............................................................................................................................................................................................. │
├───────┼────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│2. │Contabil-şef │S │5417 │6750 │2,17 │2,70 │
├───────┼────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ │..............................................................................................................................................................................................│
├───────┼────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│3. │Şef centru │S │5315 │6750 │2,13 │2,70» │
└───────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘


"

19^7. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlurile subpunctelor 3.2 şi 3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică
    ..............................................................................................
3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică"
"

    12. La articolul unic, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:
    "21^1. La anexa nr. III, capitolul III, punctul II, litera a), numărul curent 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬────────────┬─┬────┬────┬────┬────┐
│ │Manager │ │ │ │ │ │
│«1.│(director │S│6563│8301│2,63│3,33│
│ │general/ │ │ │ │ │ │
│ │director) │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴─┴────┴────┴────┴────┘


"
"

    13. La articolul unic, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "


┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Salariul de bază │ │
│Nr. │Funcţia │Nivelul studiilor │Vechimea în funcţie │- lei - │Coeficient │
│crt. │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │Anul 2022 │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┤
│ │….................................................................................................................................................……….............................│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┤
│«5. │Prim-grefier, grefier şef secţie, grefier-şef, grefier arhivar şef, grefier şef │M │ │7546 │3,02 │
│ │cabinet │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│6. │Grefier şef serviciu │M │ │7019 │2,81 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │5417 │2,17 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │15-20 ani │5315 │2,13 │
│ │Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│7. │grefier registrator, specialist IT, │S │10-15 ani │5212 │2,08 │
│ │specialist criminalist gradul I ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │5-10 ani │5110 │2,04 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │Baza 6 luni - 5 ani │5008 │2,00 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │5315 │2,13 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │15-20 ani │5212 │2,08 │
│ │Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│8. │grefier registrator, specialist IT, │S │10-15 ani │5110 │2,04 │
│ │specialist criminalist gradul II ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │5-10 ani │5008 │2,00 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │S │Baza 6 luni - 5 ani │4905 │1,96 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, │ │ │ │ │
│9. │grefier registrator, specialist IT, │S │Baza 0-6 luni │3950 │1,58 │
│ │specialist criminalist debutant │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┤
│ │….................................................................................................................................................……….............................│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┤
│ │ │M │Peste 20 ani │5110 │2,04 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │15-20 ani │5008 │2,00 │
│ │Grefier, grefier statistician, grefier documentarist , grefier arhivar, ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│11. │grefier registrator, treapta II │M │10-15 ani │4905 │1,96 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │5-10 ani │4819 │1,93 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │Baza 6 luni - 5 ani │4561 │1,82 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│12. │Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, │M │Baza 0-6 luni │3750 │1,50 │
│ │grefier registrator, debutant │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │Peste 20 ani │5212 │2,08 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │15-20 ani │5110 │2,04 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│13. │Tehnician criminalist din cadrul parchetelor │M │10-15 ani │5008 │2,00 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │5-10 ani │4905 │1,96 │
│ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │M │Baza 1-5 ani │4819 │1,93 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│14. │Tehnician criminalist debutant │M │Baza 0-1 ani │3750 │1,50 │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┘


"
"

    14. La articolul unic, după punctul 23 se introduc douăzeci şi două de noi puncte, punctele 23^1-23^22, cu următorul cuprins:
    "23^1. La anexa nr. V, capitolul V, numerele curente 4-7 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "


┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │......................................................................................................................................................................................... │
├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │8700 │3,48 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │15-20 ani │8176 │3,27 │
│ │Expert criminalist, gradul I ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│4.│(10 ani vechime în specialitate) │S │10-15 ani │7443 │2,98 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │5-10 ani │7129 │2,85 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Baza 1-5 ani │6920 │2,77 │
├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │7761 │3,10 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │15-20 ani │7065 │2,83 │
│ │Expert criminalist, gradul II ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│5.│(7 ani vechime în specialitate) │S │10-15 ani │6767 │2,71 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6568 │2,63 │
│ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Baza 1-5 ani │6270 │2,51 │
├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┬┴──────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │7000 │2,80 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │15-20 ani │6705 │2,68 │
│ │Expert criminalist, gradul III ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│6.│(4 ani vechime în specialitate) │S │10-15 ani │6508 │2,60 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │5-10 ani │6213 │2,49 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Baza 1-5 ani │5629 │2,25 │
├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Peste 20 ani │5975 │2,39 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │15-20 ani │5704 │2,28 │
│ │Expert criminalist, gradul IV ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│7.│(1 an vechime în specialitate) │S │10-15 ani │5590 │2,24 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │5-10 ani │5063 │2,03 │
│ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │S │Baza 1-5 ani │4797 │1,92 │
└──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘


"

23^2. La anexa nr. V, capitolul VIII, articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Funcţia similară în plată pentru magistraţii-asistenţi, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curţii Constituţionale se determină potrivit art. 2 alin. (8) şi art. 4 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, prin raportare la funcţiile corespunzătoare de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Curtea Constituţională, după caz."

23^3. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Compensaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi personalului din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui din structurile din domeniul informaţii pentru realizarea securităţii naţionale din Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%."

23^4. La anexa nr. VI, capitolul II, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.
23^5. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) De indemnizaţia prevăzută la art. 25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.
    (2) În cazul misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială, membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate beneficiază de o indemnizaţie de 10% din solda de funcţie."

23^6. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale:
    ..................................................................................................
    (4) În situaţia în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din care provin, pe funcţii stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcţii. În acest caz, diferenţa până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
    (5) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin se prevăd funcţii în statele de organizare „Anexa M“, în condiţiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale."

23^7. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celui încadrat pe funcţiile prevăzute în statele de organizare „Anexa M“, este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcţiei îndeplinite în instituţia unde acesta este detaşat."

23^8. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 şi art. 45 alin. (2)-(5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) din prezenta lege."

23^9. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de la litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Salariul de bază de la nr. crt. 1 se aplică şi funcţiei de secretar general al Curţii Constituţionale.
    2. Salariul de bază de la nr. crt. 3 se aplică şi funcţiei de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor/Senatului pe lângă Parlamentul European.
    3. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim."

23^10. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, litera e), după tabel se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 1-7 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale.
    2. Echivalarea salarială a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite."

23^11. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, tabelul de la litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Salariul│ │
│ │ │ │de bază │ │
│ │ │ │- lei - │ │
│«Nr.│Funcţia │Nivelul │Gradaţia│Coeficient│
│crt.│ │studiilor│0 │ │
│ │ │ ├────────┤ │
│ │ │ │Anul │ │
│ │ │ │2022 │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Manager │ │ │ │
│ │public, │ │ │ │
│1. │grad │S │8750 │3,50 │
│ │profesional│ │ │ │
│ │superior │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │grad │ │ │ │
│2. │profesional│S │8000 │3,20 │
│ │principal │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │grad │ │ │ │
│3. │profesional│S │7500 │3,00» │
│ │asistent │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┘


"

23^12. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de subsol *) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru Reformă Fiscală şi unităţilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaţionale, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului."

23^13. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază."

23^14. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcţionarii publici din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi funcţionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 1 şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

23^15. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. Salariile de bază prevăzute la lit. c), majorate conform pct. 3, se aplică şi funcţiilor de conducere din cadrul Secretariatului general al Curţii Constituţionale."

23^16. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, tabelul de la lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Funcţii publice │
│ │ │ │teritoriale**) │
│ │ │ ├─────────┬──────────┤
│ │ │ │Salariul │ │
│«Nr.│ │Nivelul │de bază -│ │
│crt.│Funcţia │studiilor│lei │Coeficient│
│ │ │ ├─────────┤ │
│ │ │ │Anul 2022│ │
│ │ │ ├────┬────┼────┬─────┤
│ │ │ │Grad│Grad│Grad│Grad │
│ │ │ │I │II │I │II │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │general, │ │ │ │ │ │
│1. │comisar │S │8375│9283│3,35│3,71 │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │prim-adjunct │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │inspector de │ │ │ │ │ │
│ │stat şef │ │ │ │ │ │
│2. │adjunct, │S │7871│8678│3,15│3,47 │
│ │inspector │ │ │ │ │ │
│ │general de │ │ │ │ │ │
│ │stat adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │comisar │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │adjunct │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director, şef │ │ │ │ │ │
│ │compartiment, │ │ │ │ │ │
│ │inspector-şef,│ │ │ │ │ │
│ │comisar şef │ │ │ │ │ │
│3. │divizie, │S │7871│8678│3,15│3,47 │
│ │comisar şef │ │ │ │ │ │
│ │secţie, │ │ │ │ │ │
│ │director │ │ │ │ │ │
│ │executiv │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │contabil-şef, │ │ │ │ │ │
│ │inginer-şef, │ │ │ │ │ │
│ │inspector-şef │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, şef │ │ │ │ │ │
│ │sector, │ │ │ │ │ │
│ │comisar-şef │ │ │ │ │ │
│4. │adjunct, │S │7568│8375│3,03│3,35 │
│ │comisar-şef │ │ │ │ │ │
│ │secţie │ │ │ │ │ │
│ │divizie, │ │ │ │ │ │
│ │director │ │ │ │ │ │
│ │executiv │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │comisar şef │ │ │ │ │ │
│ │secţie adjunct│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Şef serviciu, │ │ │ │ │ │
│5. │comisar şef │S │7164│7871│2,87│3,15 │
│ │divizie secţie│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│6. │Şef birou, şef│S │6861│7568│2,74│3,03»│
│ │oficiu │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴─────┘


"

23^17. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

23^18. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul III, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2)."

23^19. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1, litera a), numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Administraţia publică│
│ │ │ │centrală de │
│ │ │ │specialitate *) │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │Salariul │ │
│Nr. │Funcţia │Nivelul │de bază - │ │
│crt.│ │studiilor│lei - │Coeficient│
│ │ │ ├──────────┤ │
│ │ │ │Anul 2022 │ │
│ │ │ ├────┬─────┼────┬─────┤
│ │ │ │Grad│Grad │Grad│Grad │
│ │ │ │I │II │I │II │
├────┼───────────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┤
│«3 │Şef │S │9476│11055│3,79│4,42»│
│ │departament│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────┴─────┴────┴─────┘


"

23^20. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.4, litera b), punctele 1 şi 2 de la notă se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
2. Personalul prevăzut la lit. a) şi b) beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

23^21. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8, după punctul 1 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
    "1^1. Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 2-8 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale.
1^2. Echivalarea salarială a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite."

23^22. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază."
"

    15. La articolul unic, punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celui prevăzut la pct. 1 şi 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."
"

    16. La articolul unic, după punctul 24 se introduc şapte noi puncte, punctele 24^1 -24^7, cu următorul cuprins:
    "24^1. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 1, după punctul 3 de la notă se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

24^2. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, litera b), numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌───┬─────────────────────┬─┬────┬─────┐
│ │Inspector de │ │ │ │
│«1.│concurenţă │S│7900│3,16»│
│ │superior │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴─┴────┴─────┘


"

24^3. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, după punctul 4 al notei se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Personalul Consiliului Concurenţei beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%."

24^4. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 3, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%."

24^5. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 4, litera b), textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. 
    2. Personalul Agenţiei Naţionale pentru Integritate beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."

24^6. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, tabelul de la litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "


┌────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Servicii │
│ │ │ │deconcentrate ale │
│ │ │ │ministerelor şi ale │
│ │ │ │altor organe │
│ │ │ │centrale de │
│ │ │ │specialitate, │
│ │ │ │prefecturi*) │
│«Nr.│Funcţia │Nivelul ├─────────┬──────────┤
│crt.│ │studiilor│Salariul │ │
│ │ │ │de bază -│ │
│ │ │ │lei │Coeficient│
│ │ │ ├─────────┤ │
│ │ │ │Anul 2022│ │
│ │ │ ├────┬────┼────┬─────┤
│ │ │ │Grad│Grad│Grad│Grad │
│ │ │ │I │II │I │II │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│1. │Director │S │8375│9283│3,35│3,71 │
│ │general │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│2. │general │S │7871│8678│3,15│3,47 │
│ │adjunct │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director, │ │ │ │ │ │
│ │inspector-şef,│ │ │ │ │ │
│3. │şef sector, │S │7871│8678│3,15│3,47 │
│ │şef │ │ │ │ │ │
│ │compartiment │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Director │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│4. │inspector-şef │S │7568│8072│3,02│3,23 │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │contabil-şef, │ │ │ │ │ │
│ │inginer-şef │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│5. │Şef serviciu, │S │6861│7568│2,74│3,03 │
│ │şef secţie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Şef birou, şef│ │ │ │ │ │
│6. │atelier, şef │S │6300│6660│2,52│2,66»│
│ │laborator, şef│ │ │ │ │ │
│ │oficiu │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴─────┘


"

24^7. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, nota 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%."
"

    17. La articolul unic, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), numerele curente 5 şi 6 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "


┌───┬──────────────┬─┬────┬────┬────┬────┐
│ │Şef serviciu, │ │ │ │ │ │
│ │şef secţie, │ │ │ │ │ │
│ │şef filială, │ │ │ │ │ │
│ │şef corp │ │ │ │ │ │
│ │control │ │ │ │ │ │
│«5.│comercial I, │S│5212│6550│2,08│2,62│
│ │redactor-şef │ │ │ │ │ │
│ │adjunct, │ │ │ │ │ │
│ │preşedinte │ │ │ │ │ │
│ │federaţie, şef│ │ │ │ │ │
│ │centru │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼─┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şef birou, şef│ │ │ │ │ │
│ │atelier, şef │ │ │ │ │ │
│ │staţie, şef │ │ │ │ │ │
│ │sector, şef │ │ │ │ │ │
│ │oficiu, şef │ │ │ │ │ │
│ │laborator, şef│ │ │ │ │ │
│ │fermă, şef │ │ │ │ │ │
│6. │bază │S│5110│5730│2,04│2,29│
│ │experimentală,│ │ │ │ │ │
│ │şef corp │ │ │ │ │ │
│ │control │ │ │ │ │ │
│ │comercial II, │ │ │ │ │ │
│ │secretar │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
│ │federaţie │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴─┴────┴────┴────┴────┘


"
"

    18. La articolul unic, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "28. La anexa nr. IX, litera B, titlul „Curtea de Conturi“ şi numărul curent 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Curtea de Conturi*)


┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│14. │Preşedinte │11,50 │
└──────┴────────────────────┴──────────┘


"
"

    19. La articolul unic, punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "29. La anexa nr. IX, litera B, după tabel se introduce o notă de subsol,*), cu următorul cuprins:
    "*) Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi."
"    ART. II
    Începând cu luna aprilie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.

    ART. III
    Prevederile art. 26 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu data de 1 aprilie 2018.

    ART. IV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
    (2) Plata majorării prevăzute la alin. (1) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.
    (3) În cazul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, limita de 3% prevăzută la alin. (2) se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (4) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
    (5) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (1), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (6) În anul 2018, dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, care se aplică în mod corespunzător. 

    ART. V
    Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VI
    În cuprinsul art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017, prin sintagma personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 se înţelege tot personalul din cadrul acestor instituţii, cu excepţia celui prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI 
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 28 martie 2018.
    Nr. 79.
    ----