(1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. 
(2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV. 
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3), fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli. 
(5) Angajarea, promovarea, avansarea in gradatie a personalului prevazut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum si a celorlalte reglementari specifice functionarilor publici si personalului contractual. 

CAPITOLUL II Salarizarea