Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele(4)-(8), cu următorul cuprins: 
    "(4) Personalul civil din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017, beneficiază începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă de majorarea cuantumului brut al salariului de bază stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază, în mod similar, de prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. Drepturile băneşti cuvenite se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de la bugetul de stat.
(6) Pentru personalul pensionat, drepturile prevăzute la alin. (5) se plătesc într-o singură tranşă.
(7) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999.
(8) Sumele reprezentând indemnizaţia de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează."

    3. La articolul 13 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: 
    "h) închirierea de autoturisme pentru organizarea vizitelor oficiale şi de stat ale delegaţiilor străine în România, precum şi închirierea de autoturisme, pe plan local, necesare pentru deplasarea delegaţiilor oficiale şi de însoţire ale României în străinătate;
i) achiziţiile destinate realizării acţiunilor şi activităţilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională."

    4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
    "(5) Prevederile alin. (1), (2) şi (4) nu se aplică Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat."

    5. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: 
    "(1^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică instituţiilor publice locale definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: 
    "(2^1) Posturile pentru care se aprobă ocuparea în condiţiile alin. (2) se stabilesc de către ordonatorul de credite, prin raportare la necesităţile instituţionale, din totalul posturilor vacante existente în cadrul instituţiei sau autorităţii publice, cu încadrarea în numărul de posturi rezultat prin aplicarea procentului potrivit alin. (2) şi în cheltuielile de personal aprobate prin buget."

    7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: 
    "(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de învăţământ preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior şi institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul didactic şi de cercetare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), instituţiile din cadrul autorităţii judecătoreşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi serviciile publice de ambulanţă pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantării acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului."

    8. După articolul 39 se introduc patru noi articole, articolele 39^1-39^4, cu următorul cuprins: 
    "ART. 39^1
    După articolul 5^7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^8, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^8
    (1) Transferul stocurilor de produse păstrate în rezervele de stat, aflate în domeniul privat al statului, între unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se realizează fără plată în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, la preţurile de înregistrare din contabilitate.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (1)-(3), precum şi de la prevederile art. 297 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru transferul stocurilor, efectuat în condiţiile alin. (1), respectiv dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată se amână până la încasarea, respectiv plata taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a scoaterii produselor din rezervele de stat, conform legii.
    (3) Pentru produsele păstrate în rezervele de stat transferate în condiţiile alin. (1) şi (2), unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emit facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor transferate, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată se achită cu respectarea dispoziţiilor alin. (2). 
    (4) Fondurile necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată la data scoaterii produselor din rezervele de stat, în condiţiile legii, se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral din venituri proprii care funcţionează pe lângă fiecare unitate teritorială subordonată, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (5) Transferul produselor energetice păstrate în rezervele de stat, între unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se realizează în cadrul antrepozitului fiscal, aprobat conform legislaţiei în vigoare.
    (6) Transferurile efective între unităţile teritoriale subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."

    ART. 39^2
    Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, creditele bugetare şi de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile, precum şi cele de capital se repartizează integral.
    ART. 39^3
    La articolul 9 din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iulie 2015, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În execuţia bugetului Ministerului Apărării Naţionale programele majore sunt subprograme bugetare în cadrul unui singur program bugetar."

    ART. 39^4
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare."    ART. II
    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor."

    2. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv unităţile conexe, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);"

    3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.2, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.
    2. Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcţia de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale şi judeţene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.
    3. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim."

    4. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, stabilite prin regulamente specifice, reprezintă gărzi obligatorii."

    5. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 4 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "4^1. Salariile de bază prevăzute la lit. c) şi d) se aplică şi personalului din cadrul Gărzilor Forestiere.
4^2. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor."

    6. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor."    ART. III
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de director general şi director general adjunct în cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prevăzute în capitolul II al anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    PETRU-GABRIEL VLASE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 28 martie 2018.
    Nr. 80.
    ----