Art. 1. - (1) Personalul contractual salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. A - lit. E poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 2. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. F - lit. H şi J, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 3. – Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în prezenta anexă la cap. II lit. A - lit. H şi J, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii.
Art. 4. – (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.
(2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional care să le asigure cel puţin salariul de bază avut, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.
Art. 5. – (1) Personalul contractual din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.
(2) Mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25.
(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare (Completat prin Legea nr. 287/2018).

CAPITOLUL II - Anexa 8