Art. 7. – (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Curţii de Conturi i se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 8. – (1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de control şi audit are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
Art. 9. – Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.
Art. 10. – Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate.
*) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de director general şi director general adjunct în cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prevăzute în capitolul II al anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022 (A se vedea art. III din Legea nr. 80/2018).

CAPITOLUL II - Anexa 8