Art. 1. - (1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi încadrat în funcţii specifice activităţii de control/audit se stabileşte având în vedere rolul şi importanţa Curţii de Conturi a României, autoritate independentă cu atribuţii de control şi audit asupra tuturor autorităţilor publice centrale şi locale.
(2) Salariile de bază pentru funcţiile de specialitate, specifice activităţii de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Conturi şi Autorităţii de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b) (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).
Art. 2. – Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern, cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.
Art. 3. – Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern.
Art. 4. – (1) Promovarea personalului de specialitate în funcţii şi grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în prezenta anexă.
(2) Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi.
Art. 5. – (1) Auditorii publici externi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă până la ocuparea acesteia prin concurs sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.
(2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.
Art. 6. – Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale.

CAPITOLUL II - Anexa 8