Art. 63. – (1) Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită astfel:

Instituţii de învăţământ

Indemnizaţie - lei

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri

217

261

-

-

Academii şi instituţii de învăţământ superior

261

304

348

391

Şcoli militare de ofiţeri de rezervă

261

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Elevii şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare, ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţia lunară, şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată după cum urmează:
a) student sau elev comandant/şef de grupă - 130 lei;
b) student sau elev locţiitor comandant de pluton/şef de clasă - 152 lei;
c) student sau elev plutonier de companie/monitor de detaşament (similare) - 174 lei;
d) student sau elev plutonier major de batalion/monitor de an (similare) -196 lei;
e) student sau elev plutonier adjutant/monitor de instituţie de învăţământ - 217 lei.
(4) Persoanele declarate ADMIS la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită după cum urmează:

Tipul cursului

Indemnizaţie - lei

Curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate

174

Curs de formare a ofiţerilor în activitate

348

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(6) Pentru alte situaţii privind acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta secţiune, ordonatorul principal de credite stabileşte indemnizaţia prin asimilare.
(7) Drepturile prevăzute la art. 16 se acordă şi elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din localitatea unde se execută misiunea.
(8) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"