Art. 58. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii, beneficiază de solda de funcţie avută/salariul de funcţie avut, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii, precum şi de celelalte drepturi salariale avute, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă, în condiţiile prevăzute prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cadrelor militare în activitate puse la dispoziţie ca efect al începerii urmăririi penale.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"