Art. 57. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi de gradaţii, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(2) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră şi nivel, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă avute la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, de gradaţii şi de celelalte drepturi salariale avute, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.
(4) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer beneficiază de solda gradului acordat.
(5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază, în această perioadă, de o indemnizaţie egală cu salariul de bază, indemnizaţiile, compensaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională, cu excepţia celor care se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat.
(6) Pentru ofiţerii care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile, precum şi doctoratul, sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri, solda de funcţie a acestora nu poate fi mai mică decât solda de funcţie minimă prevăzută pentru gradul respectiv.
(7) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul de funcţie al acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv.
(8) Solda de funcţie, solda de grad, gradaţiile şi, după caz, solda de comandă, precum şi alte drepturi salariale pentru personalul militar detaşat la alte unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor unor funcţii sau a unor misiuni se stabilesc şi se plătesc de unităţile de la care acesta este detaşat.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"