(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget. 
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) . Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. 
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele prevazute la alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale. 
(4) Incepand cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda, obligatoriu, o indemnizatie de vacanta. Modalitatea de acordare se stabileste prin hotarare a Guvernului. 
(5) Valoarea anuala a indemnizatiei de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic. 
(6) Indemnizatia de vacanta prevazuta la alin. (4) si (5) se acorda cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1). 
(7) Indemnizatia de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite. 

CAPITOLUL II Salarizarea