(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget. 
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) . Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. 
(3) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, lunar, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (Modificat prin O.U.G. nr. 107/2018).
(la data 13-Dec-2018 Art. 26, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 107/2018 )
(5) Valoarea anuala a indemnizatiei de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic.
*) Prevederile art. 26 alin. (5) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 (A se vedea O.U.G. nr. 107/2018).
(6) Indemnizatia de vacanta prevazuta la alin. (4) si (5) se acorda cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1). 
(7) Indemnizatia de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite. 

CAPITOLUL II Salarizarea