Art. 7: Termeni
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a)…