a) Funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1

Secretar al unităţii administrativ-teritoriale

 

2

Director general1)

S

3

Arhitect-şef2)

S

4

Director general adjunct

S

5

Director, şef compartiment, director executiv

S

6

Director adjunct, contabil şef, inginer şef. şef sector, director executiv adjunct

S

7

Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş

S

8

Şef birou, şef oficiu

S

______________
1) Funcţia publică locală se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.
2) Funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor şi judeţelor.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

1

Auditor,

grad profesional superior

S

grad profesional principal

S

grad profesional asistent

S

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector;

grad profesional superior

S

grad profesional principal

S

grad profesional asistent

S

grad profesional debutant

S

3

Referent de specialitate;

grad profesional superior

SSD

grad profesional principal

SSD

grad profesional asistent

SSD

grad profesional debutant

SSD

4

Referent;

grad profesional superior

M

grad profesional principal

M

grad profesional asistent

M

grad profesional debutant

M

***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.
NOTĂ:
Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz.
 

CAPITOLUL I - Anexa 8