Art. 65. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale (Modificat prin Legea nr. 79/2018):
a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, indemnizaţii, premii, sporuri, precum şi alte drepturi de natură salarială care se acordă personalului civil din entităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit reglementărilor care se aplică în entităţile respective;
b) solda de grad/salariul gradului profesional deţinut.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se plătesc de către entităţile unde personalul detaşat îşi desfăşoară activitatea.
(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se plătesc de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
(4) În situaţia în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din care provin, pe funcţii stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcţii. În acest caz, diferenţa până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat (Modificat prin Legea nr. 79/2018)
(5) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin se prevăd funcţii în statele de organizare "Anexa M", în condiţiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(6) Soldele de funcţie/salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare ori trecere în rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cele corespunzătoare gradului militar/gradului profesional stabilit conform alin. (5).
(7) Personalul prevăzut la alin. (1) poate beneficia de premiile care se acordă personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, calculate, în condiţiile reglementate pentru aceştia, care se achită din fondurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
(8) Personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care îşi desfăşoară activitatea la compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale beneficiază de o compensaţie de 10% din salariul de bază. Compensaţia se plăteşte de către entităţile unde personalul detaşat îşi desfăşoară activitatea.
Art. 66. – (1)Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celui încadrat pe funcţiile prevăzute în statele de organizare "Anexa M", este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcţiei îndeplinite în instituţia unde acesta este detaşat (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(2) Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1) se plătesc de către instituţiile unde acesta este detaşat.
(3) Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care participă la orice forme de pregătire este salarizat conform secţiunii a 6-a din prezentul capitol.
(4) Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin. (3) se plătesc de către instituţiile de unde acesta este detaşat.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"