(1) Pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de un spor de pana la 15% din salariul de baza sau, dupa caz, din indemnizatia de incadrare, corespunzator timpului lucrat.
(2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei