(1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;
b) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculara si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), sectii si compartimente de ATI, de terapie intensiva si de terapie acuta, unitati de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici (USTACC), sectii si compartimente de ingrijiri paliative, sectii si compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie, hematologie oncologica, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe, sectii/compartimente pentru arsi, laboratoare de radioterapie, centru pentru arsi, serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucuresti, centrele de transfuzie sanguina regionale/judetene si al municipiului Bucuresti, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie si radiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopie interventionala, unitati de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA) /unitate de urgente neurovasculare, genetica medicala, precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de pana la 85% din salariul de baza. Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sistem sanitar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli;
c) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
d) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
e) pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;
f) pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de pana la 15% din salariul de baza;
g) pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate, situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baza;
h) pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. 
(2) Localitatile prevazute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii. 
(3) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. 
(4) Sporurile prevazute la alin. (1) lit. a) -f) si h) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane. 
(5) Personalul din cadrul directiilor de sanatate publica poate beneficia, in raport cu conditiile de munca, de sporurile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si e), daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul care beneficiaza de aceste sporuri

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale