Art. 3. – Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute. 

Art. 4. – De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in conditiile prevazute la art. 2, inclusiv toate contributiile stabilite prin lege. 

Art. 5. – (1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma stabilita prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat, care nu poate fi mai mica decat suma stabilita, potrivit legii, pentru anul 2017. 
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 
(3) Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata tuturor contributiilor prevazute de lege. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevazute de normele legale in vigoare. 
(4) Suma prevazuta la alin. (1) poate fi modificata anual, prin legea bugetului de stat sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. 

Art. 6. – Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul Cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. 

Art. 7. – (1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, si altor organe abilitate de lege. 
(2) Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), Secretariatul de Stat pentru Culte poate modifica numarul de posturi prevazut la lit. D, prin transformarea unor posturi cu studii medii in studii superioare, in functie de necesitati, respectiv diminuarea posturilor de la nr. crt. 2 si majorarea cu acelasi numar la nr. crt. 1, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobate.

CAPITOLUL III - Culte