Art. 2. – (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica beneficiaza de o indemnizatie lunara, conform asimilarilor. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor;
c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor. 
(3) Criteriile in baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte. 
(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) in procent de 30% din totalul posturilor clericale pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat. 
(5) Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, si cu nevoile reale. 
(6) Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (2) si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (2) si (3) . 
(7) Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar in conditiile alin. (2), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte. 
(8) Nu beneficiaza de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.

CAPITOLUL III - Culte