(1) Pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator functiei de incadrare, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. 
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

CAPITOLUL VI - Sporuri, premii si alte drepturi