(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele:
a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora. 
(11) Autorităţile şi instituţiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor transmite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an (Completat prin Legea nr. 79/2018)
(12) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (11) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale (Completat prin Legea nr. 79/2018)
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5. 000 si 10. 000 lei. 
(3) Inspectia Muncii are competenta de a constata si sanctiona contraventia prevazuta la alin. (2) . 
(4) Contraventiei prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

CAPITOLUL III Alte dispozitii