(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiaza de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aproba prin hotarare a Guvernului. 
(2) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, dupa caz. 
(3) In situatia in care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii. 
(4) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unui de nivel imediat superior. 
(5) Promovarea in functii, in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice. 
(6) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. 
(7) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator", daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel
(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget.

CAPITOLUL III Alte dispozitii