Art. 84. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.
(2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementărilor în vigoare.
(3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu şi, după caz, de audit beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu până la 10%, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"